Shopping bag 0 producten: €0.00
AfrekenenAlgemene Voorwaarden Allure Styliste


Bedrijfsgegevens Thuiswinkel
Vestigings- & bezoekadres


 
Telefoonnummer:

Bereikbaarheid:


 
KvK-nummer:      
BTW-nummer: 


Allure Styliste
Brinkzicht 26
3743 EX Baarn
 
035 5431811 

maandag gesloten.
dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur tot 17.30 uur
zaterdag 10.00 uur tot 17.00 uur
 
32106591
NL167687578B01
 
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1

1.2
1.3

1.4
De algemene voorwaarden van Allure Styliste zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Allure Styliste.
De algemene voorwaarden worden via de site van Allure Styliste te allen tijde inzichtelijk gemaakt.
Indien een aanbieding wordt geaccepteerd betekent dat, dat tevens de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt geaccepteerd.
Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken, waarbij alle overige artikelen in deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbod
2.12.2

2.3

2.4
De aanbiedingen op AllureStyliste.nl zijn allen geheel vrijblijvend. De afbeeldingen en omschrijvingen van de producten zijn zoveel mogelijk waarheidsgetrouw, het is echter mogelijk dat het product een afwijking vertoont van de afbeelding of omschrijving door gebruik van natuurproducten, handarbeid of door een verschillende lichtval.
Het aanbod van Allure Styliste is inclusief BTW en kosten voor aflevering, de vermelde prijzen zijn in Euro.
Allure Styliste kan niet worden gebonden door vergissingen of fouten in de aanbiedingen en behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen en prijzen te wijzigen.
Bij afname van de aanbiedingen van AllureStyliste.nl geldt een herroepingsrecht gedurende zeven werkdagen vanaf het moment dat het product geleverd is. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht, verzendkosten voor het retourneren van producten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1

3.2

3.3
Een overeenkomst komt tot stand en wordt bevestigd via mail, na aanvaarding door de klant van het aanbod en algemene voorwaarden en door het voldoen van de bijbehorende betaling.
Allure Styliste is te allen tijde gerechtigd om een bestelling te weigeren of specifieke voorwaarden aan de bestelling te verbinden en zal cliënt daar binnen vijf werkdagen van op de hoogte stellen.
Bij verzending van het product aan de klant worden schriftelijk de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van het herroepingsrecht, een label met het bezoekadres van Allure Styliste en eventuele informatie over garanties meegezonden.

Artikel 4. Betaling
4.1


4.2

4.3
Betalingen geschieden op een veilige betalingspagina (https) middels iDEAL, Mastercard of Visa. Als datum van de betaling geldt de datum waarop het bedrag wordt gecrediteerd op de rekening van Allure Styliste.
Bij een mogelijke overschrijding van de betalingstermijn van tien dagen, kan Allure Styliste de bestelling alsnog weigeren.
De klant is verplicht om onjuistheden in de vermelde betaalgegevens onverwijld te melden aan Allure Styliste.

Artikel 5. Levering
5.1
5.2


5.35.4


5.5


5.6

5.7
5.8
Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven afleveradres.
Indien een aankoopovereenkomst tot stand komt op werkdagen voor 15.00 uur en de bestelling door Allure Styliste kan worden geaccepteerd, dan zal Allure Styliste de grootst mogelijke zorgdragen om het product dezelfde dag te verzenden, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen.
Indien het betreffende product onverhoopt niet meer op voorraad is of om wat voor reden niet meer geleverd kan worden, zal Allure Styliste u daar zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 werkdagen van op de hoogte stellen. In dat geval heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden, te kiezen voor een vervangend artikel of om de voorwaarden van de levering aan te passen.
Indien er geen levering kan plaatsvinden en de overeenkomst wordt ontbonden, worden de betaalde bedragen behorend bij die overeenkomst adequaat terugbetaald, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding van de overeenkomst.
De risico’s van beschadiging en/of kwijtraken van verzonden producten berusten bij Allure Styliste tot het moment van bezorging op het afleveradres. Allure Styliste zal dit risico zoveel mogelijk beperken door producten aangetekend en verzekerd te verzenden via de post.
Indien het product beschadigd wordt ontvangen dient dat direct aan de postbezorger te worden opgemerkt zodat gebruik kan worden gemaakt van de verzekering.
Het risico met betrekking tot de producten gaat op het moment van levering over op de klant.
U bent verplicht het product bij levering te controleren op beschadigingen en indien u bij de ontvangst van uw product beschadigingen constateert daarvan direct melding te doen bij Allure Styliste. Doet de klant niet direct melding nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, dan kan niet meer aannemelijk worden gemaakt dat de beschadiging tijdens verzending is ontstaan en kan het retourneren van het product mogelijkerwijs niet geaccepteerd worden.

Artikel 6. Herroepingsrecht & Retourneren
6.1

6.2

6.3

6.46.5


6.6

6.7
De klant heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen na levering van het product.
Bij de levering ontvangt de klant de /webshop/retouren/">voorwaarden en instructies voor het retourneren van producten, deze voorwaarden zijn te allen tijde inzichtelijk via de site van Allure Styliste.
Gedurende de bedenktijd zal de klant het product zoveel mogelijk in de originele staat behouden en het nieuwlabel bevestigd laten aan het product.
Het product kan niet worden geretourneerd indien het product gebruikt of gedragen is, beschadigd of bevuild is of wanneer alle originele labels, etiketten en andere bevestigde kaartjes niet meer aan het product bevestigd zijn of zijn beschadigd. Oorbellen kunnen vanwege hygiëneredenen niet geretourneerd worden.
Bij overtreding van de gestelde voorwaarden voor retourneren wordt de retourontvangst van het product niet geaccepteerd en ontvangt de klant het product weer terug via de post met opgave van de reden, er vindt in dat geval geen terugbetaling van het aankoopbedrag plaats.
De kosten en risico’s van retourzenden zijn voor rekening van de klant. Niet gefrankeerde zendingen worden niet in ontvangst genomen en niet gecrediteerd.
Indien bij het retourneren van een product is voldaan aan alle voorwaarden wordt de overeenkomst ontbonden en worden de betaalde bedragen behorend bij die overeenkomst adequaat terugbetaald, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1

7.2
Het gebruiken van gegevens en informatie op de website van Allure Styliste geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.
Allure Styliste aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, of schade als gevolg van misverstanden, beschadigingen, vertragingen of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van gegevens en informatie van Allure Styliste, tenzij is komen vast te staan dat er sprake mocht zijn van grove schuld of nalatigheid van Allure Styliste.

Artikel 8. Overmacht
8.1 In geval van tekortkoming of overmacht die niet is te wijten aan Allure Styliste, heeft Allure Styliste eenzijdig het recht om de levering op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder te worden gehouden  aan een schadevergoeding. 

Artikel 9. Klachten
9.19.2
Het is mogelijk dat de levering van het product niet (geheel) in overeenstemming is met uw wensen, in dat geval kunt u uiteraard gebruik maken van uw herroepingsrecht of een klacht indienen. Eventuele klachten dienen na constatering van het probleem binnen redelijke termijn en helder omschreven te worden ingediend via het /webshop/contact/">contactformulier van Allure Styliste.
Allure Styliste zal via het contactformulier ingediende klachten beantwoorden. Hoewel Allure Styliste probeert uw klacht binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst te behandelen en te beantwoorden is het mogelijk dat, afhankelijk van onder meer de complexiteit van de klacht, de behandeling enige tijd kan duren en u daar per mail van op de hoogte wordt gebracht.

Artikel 10. Aanvullende bepalingen
10.1
10.2

10.3
Indien enige bepalingen van een overeenkomst of voorwaarden nietig, niet geldig, niet-afdwingbaar of in strijd met de wet wordt bevonden, blijven de overige bepalingen  van de overeenkomst of voorwaarden onverminderd van kracht. Verliest een bepaling uit een overeenkomst of voorwaarden zijn rechtsgeldigheid dan zal deze worden aangepast middels een bijlage of wijziging en direct worden gepubliceerd op het internet.  
Allure Styliste is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst en de overige op de relatie tussen klant en Allure Styliste toepasselijke documentatie en voorwaarden te wijzigen en aan te vullen.
Wijzigingen en aanvullingen van voorwaarden en overige toepasselijke documentatie kunnen eenzijdig door Allure Styliste worden bepaald en zullen tijdig aan de klant worden medegedeeld of worden gepubliceerd op het internet. Indien de klant niet akkoord gaat met een aanvulling of wijziging, dient de klant dit binnen dertig dagen na de mededeling schriftelijk aan Allure Styliste te berichten.

Artikel 11. Copyright
11.1 De website van Allure Styliste is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze website in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke regelingen en wetten is niet toegestaan. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de via de website aangeboden informatie berusten bij Allure Styliste dan wel bij derden. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, behalve voor zover dit krachtens de wet is toegestaan.

Artikel 12. Toepasselijk recht
12.1 Op overeenkomsten tussen Allure Styliste en klant, informatie en alle aanbiedingen die verband houden met Allure Styliste is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.