Shopping bag 0 producten: €0.00
AfrekenenPrivacy


Privacy statement
Bij een bezoek aan de website van Allure Styliste hierna te noemen Allure, kan Allure uw gegevens ter zake
van het gebruik van deze website verwerken. Vanzelfsprekend respecteert en waarborgt Allure hierbij uw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in de Gedragscode, uw persoonsgegevens door Allure worden beschermd en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van
uw persoonsgegevens.

Hieronder is uiteengezet met welke doeleinden uw gegevens worden verwerkt en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Verwerking van Gegevens
Allure verwerkt persoonsgegevens primair om bezoekers aan de website van Allure in de gelegenheid te stellen om actief van deze website gebruik te kunnen maken. Voorts worden persoonsgegevens verwerkt om informatie ter zake van producten en diensten van Allure en gelieerde derden te kunnen aanbieden en andere promotie-activiteiten te verrichten. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking worden gesteld aan derden die geen dochter-maatschappij zijn van of niet gelieerd zijn aan Allure.

Analyse websitegebruikers
Allure kan bijhouden welke onderwerpen of toepassingen gebruikers interesseren door, onder andere, na te gaan welke onderwerpen op de website het meest frequent worden bezocht. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik binnen Allure. Aan de hand van de uitkomsten van deze verwerking kan Allure bepalen welke onderwerpen het meest interessant worden bevonden en welke groepen van gebruikers de website het meest raadplegen. De informatie op de website kan zo verder worden toegespitst op de interesses van gebruikers.

Websites van derden
Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via dewebsite van Allure kunnen worden bezocht.

Informatie & rechten met betrekking tot gegevens
De gebruiker heeft het recht informatie met betrekking tot zijn of haar door Allure verwerkte persoonsgegevens op te vragen en kan vervolgens deze gegevens aanvullen, verbeteren, laten verwijderen of laten afschermen, indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt hiertoe een bericht sturen via ons contact formulier. Ook indien u geen prijs (meer) stelt op het ontvangen van informatie over onze producten en diensten, kunt u dat op voornoemd e-mail adres aan ons doorgeven.

Wijzigingen Privacy Statement
Allure behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.