Shopping bag 0 producten: €0.00
AfrekenenDisclaimer


Inhoud Allure site

Allure Styliste hierna te noemen Allure besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens, indicaties, illustraties en informatie die staan op haar website. Desalniettemin is het mogelijk dat er onverhoopt op de website onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Het gebruiken van gegevens en informatie op de website van Allure geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Allure aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.
 

Bedoeld voor inwoners van Nederland

De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot het gebruik van deze website.
 

Verwijzingen & hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet door Allure worden onderhouden of beheerd en verwijzingen of hyperlinks van andere websites naar de Website van Allure zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de Website. Allure is niet aansprakelijk voor door derden verstrekte informatie.
 

Kenmerken van Internet

Internet is niet altijd een geheel betrouwbaar communicatiemedium. Op willekeurige momenten kunnen storingen, fouten of vertragingen optreden. Allure is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door Allure of een derde worden beheerd, of andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik gemaakt kan worden van de site van Allure en de daaraan verbonden faciliteiten van Allure of derden.
 

Aard van de informatie

De door Allure op deze website verstrekte gegevens en informatie zijn van algemene en commerciële aard, uitsluitend indicatief en illustratief en aan wijzigingen onderhevig.
 

Intellectueel eigendomsrecht Website

De website van Allure is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze website in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke regelingen en wetten is niet toegestaan. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de via de website aangeboden informatie berusten bij Allure dan wel bij derden. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, behalve voor zover dit krachtens de wet is toegestaan.
 

Privacybeleid

Allure verwerkt gebruikersgegevens volgens het door haar gehanteerde /webshop/privacy/">privacybeleid. De gebruiker kan mogelijk via verwijzingen of hyperlinks op de Website websites bezoeken van andere bedrijven, waarop het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven van toepassing is. Wij raden de gebruiker aan, eerst kennis te nemen van het privacybeleid van deze bedrijven alvorens persoonsgegevens prijs te geven.
 

Nederlands recht

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.